Year End Party Công Ty Hanwha – KCN Láng Hòa Lạc
Thời gian: 31.12.2020
Số lượng: 500 người