Chương trình Gala Dinner SỨ MỆNH LÃNH ĐẠO 12 do BNI HN6 tổ chức.
Chương trình được diễn ra ngày 21/3/2021
Số lượng tham dự: 550 người (chủ Doanh nghiệp thành viên BNI HN6)