LỄ KHAI TRƯƠNG VÀ KÍ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TIẾN PHÁT GROUP